సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌

సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌

సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌


(6.6 desde 62 usuarios)

2h 55m 2023 HD

Ver "సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌" en PelisPlus. Set in the fictional dystopian city-state of Khansaar, the film follows the friendship between Deva, a tribesman, and Varadha, the prince of Khansaar. When a coup d'état is planned by his father's ministers and his relatives, Varadha enlists Deva's help to become Khansaar's undisputed ruler.

సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ (2023)
Watch now
Tags:   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ 2023   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ cuevana 3   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ cuevana   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ pelisplus   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ pelisplus3   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ pelisplix   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ miradetodo   #సలార్: పార్ట్‌ 1 – సీజ్‌ఫైర్‌ repelisplus   #Hombale Films  

Comentario

User

Relacionados